VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

portálů

www.skrz.cz a www.vykupto.cz

provozovaného společností

Skrz.cz s.r.o.

IČ: 24788015, DIČ: CZ24788015,

se sídlem Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00

vedené u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 174267

(dále jen „Provozovatel“)

SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1. Uživatel internetového systému www.skrz.cz (dále jen „Partner“) vyslovuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami portálu skrz.cz (dále jen „Podmínky“) některým z následujících úkonů podle toho, který z úkonů je realizován dříve:
   • stisknutím tlačítka „SOUHLASÍM“ v rámci formuláře ke schválení Všeobecných obchodních podmínek, nebo
   • dobitím kreditu do svého uživatelského účtu, nebo
   • aktivní publikací nabídek v systému www.skrz.cz.
   Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami je uzavřena smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) (Partner a Provozovatel dále společně jen „ Smluvní strany“).
  • 1.2. Provozovatel provozuje internetové systémy www.skrz.cz a www.vykupto.cz napojené na další marketingové kanály a sociální sítě (dále jen „Affiliate“) zaměřené na agregaci a/nebo propagaci nabídek třetích osob (dále jen „Nabídky“) umístěných na jejich internetových stránkách zaměřených na nabídku koncovým uživatelům. Účelem systému je i měření výkonnosti systému Partnera za účelem určení výše odměn za propagaci viz čl. 5. těchto Podmínek.
  • 1.3. Partner provozuje (mimo jiné) internetovou stránku umístěnou na adrese, kterou Provozovateli zadá ve svém profilu na muj.skrz.cz, na které publikuje výhradně své (tj. ať již Partnerem nasmlouvané s přímými poskytovateli zboží a služeb nebo své vlastní nabídky na zboží a služby) nabídky na zboží a služby (dále jen „Internetová stránka“).
  • 1.4. Partner se zavazuje poskytovat (zejména umožní automatické načítání systémem Provozovatele) Provozovateli informace o Nabídkách publikovaných na Internetové stránce ve formě XML exportu (dále jen „XML Feed“), a to ve formátu a struktuře požadovaném Provozovatelem.
  • 1.5. Zpřístupněním Nabídky ve formě XML Feedu Partnerem Provozovateli souhlasí Partner s její publikací v Affiliate, a to způsobem a za podmínek upravených v těchto Podmínkách.
 2. UVEŘEJŇOVÁNÍ NABÍDEK
  • 2.1. Za předpokladu, že informace o Nabídce neobsahuje chyby bránící jejímu automatickému načtení, mohou být Nabídky umístěny do jakékoli části Affiliate. Provozovatel je oprávněn odmítnout zařadit Nabídku do Affiliate nebo do kterékoli její části; o tom Partnera vždy bez zbytečného odkladu vyrozumí.
  • 2.2. Provozovatel je oprávněn měnit resp. upravovat obsah jakékoli informační části Nabídek zejména nezbytné formální či technické úpravy v odůvodněných případech je může upravit i po marketingové stránce. Provozovatel se zavazuje nezměnit faktický smysl Nabídek.
  • 2.3. Partner se zavazuje poskytovat prostřednictvím XML Feedu informace pouze o platných Nabídkách umístěných na Internetové stránce, tj. o Nabídkách, které v případě, že o ně návštěvník Internetové stránky projeví zájem, budou splněny a zejména nebudou odmítnuty s ohledem na uplynutí času nebo naplnění jiného omezení Nabídky.
  • 2.4. Provozovatel neodpovídá za obsah Nabídek, který mu byl zpřístupněn Partnerem. Partner odpovídá (i) za obsah Nabídek a informací o nich, které nesmí být v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, (ii) že obsah Nabídek a poskytnuté informace o Nabídkách neporušují žádná práva třetích osob. V případě, že proti Provozovateli budou v souvislosti s obsahem Nabídek uplatněny jakékoli nároky třetích osob, zavazuje se Partner bez prodlení odškodnit Provozovatele za jakoukoli újmu způsobenou takto uplatněným nárokem třetí strany; ledažeby se jednalo o okolnosti, za které Partner dle těchto Podmínek neodpovídá. Partner neodpovídá za tu část Nabídky, kterou Provozovatel sám pozměnil, ledaže by obsah sdělení v Nabídce v Affiliate zůstal beze změny.
  • 2.5. V případě, že text Nabídky nebo obrazový materiál dodaný Partnerem bude mít povahu autorského díla či jiného předmětu práv duševního vlastnictví, odpovídá Partner za to, že Provozovatel bude oprávněn Nabídku a/nebo její jakoukoli část publikovat v rámci Affiliate a dalších marketingových kanálech jako jsou například internetové sociální sítě, kde je možné umístit reklamní sdělení koncovým zákazníkům, a poskytuje tímto Provozovateli bezplatně licenci k užití Nabídky dle těchto Podmínek bez časového a územního omezení.
  • 2.6. Provozovatel bude poskytovat k Affiliate servis, který zahrnuje technický emailový kontakt a administrativní emailový a telefonní kontakt (zásadně v pracovní dny v čase od 9:00 do 17:00).
 3. NABÍDKY
  • 3.1. V Affiliate je možné publikovat pouze aktivní a platné Nabídky nebo nabídky platné v budoucnosti. Ukončené Nabídky nesmí být zahrnuty v XML feedu a musí být z Affiliate staženy nebo musí být označeny jako nedostupné. V případě, že ve XML Feedu bude chybět dříve importovaná Nabídka, bude tato akce považována automaticky za ukončenou a bude z Affiliate odstraněna.
  • 3.2. Obsah Nabídek, který nesmí být poskytovány do Affiliate, je uveřejněn na internetové adrese https://muj.skrz.cz/doc/pro-partnery.
  • 3.3. Nabídky publikované v Affiliate jsou ve výchozím stavu řazeny interním algoritmem, který se řídí prodejností Nabídky nebo podobných Nabídek v čase a dalšími nastaveními Provozovatele.
 4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • 4.1. Partner se zavazuje zaplatit Provozovateli odměnu za propagaci Nabídek v Affiliate a na jiných mediálních kanálech (např. na internetových sociálních sítích) dle podmínek stanovených níže (dále jen „Odměna“).
  • 4.2. Odměna může být složená z částky (i) za realizovaný proklik návštěvníka Provozovatele směrem na Internetovou stránku; a/nebo (ii) z provize z prodeje ze zprostředkované objednávky Partnerovi na základě propagace v Affiliate nejpozději 5 dní po posledním prokliku z Affiliate; a/nebo (iii) individuálně smluvenou fixní částku za propagaci Nabídky v daném termínu.
  • 4.3. Odměna za propagaci Nabídek v Affiliate je variabilní na základě nastavení kampaně v Affiliate. Zařazením Nabídky do Affiliate Partner souhlasí s variabilní Odměnou nastavenou dle tohoto odst. 4.3. a jeho pododstavců těchto Podmínek.
   • 4.3.1. Partner bere na vědomí, že variabilní nastavení kampaně v Affiliate je řízeno algoritmem uvnitř Affiliate, který sleduje cílové podmínky nastavené Partnerem.
   • 4.3.2. V rámci správného fungování algoritmu spravující kampaň Partnera je Partner povinen uvést procentuální nastavení cílového PNO (podíl nákladů na obratu, dále jen PNO). Provozovatel má možnost odmítnout libovolné nastavení cílového PNO. Pro účely Affiliate se počítá obrat naměřený pomocí měřidel Affiliate (dále specifikovaných v odst. 5 těchto Podmínek) a za náklady je považován součet všech nákladů vynaložených na prokliky a případná provize z prodeje vedoucích k prodeji.
   • 4.3.3. Partner bere na vědomí, že algoritmus spravující jejich kampaň v Affiliate je poskytován zdarma a negarantuje výsledky, které budou přesně respektovat cílové nastavení kampaně. Do výsledků kampaně v Affiliate vstupují prvky, které jsou mimo možnosti vlivu Affiliate.
  • 4.4. Partner je povinen hradit odměnu dopředu platbou v minimální výši 2000,- Kč (dále jen „Záloha“). Provozovatel má právo změnit minimální výši platby tak, aby výše zůstatku po přijetí platby vystačila minimálně na 7 (sedm) dní provozu podle statistik předchozích období jeho kampaně v Affiliate. Při každém zaplacení Zálohy vystaví Provozovatel Partnerovi daňový doklad, vždy nejpozději do 5 pracovních dní od zaplacení Zálohy. Provozovatel od zaplacené částky Zálohy postupně odečítá částky Odměny, na které mu vznikl nárok dle článku 4.2 těchto Podmínek. O aktuální výši zůstatku Zálohy informuje Provozovatel partnera on-line prostřednictvím systému Affiliate. Partner je povinen uplatnit případné výhrady k zúčtovaným odměnám nejpozději do 3 dnů od doručení vyúčtování na jeho profil na muj.skrz.cz. V případě, že dojde k ukončení platnosti smlouvy o spolupráci upravené těmito Podmínkami, zavazuje se Provozovatel a Partner k doplacení nedoplatku, případně vracení přeplatku ze Záloh.
  • 4.5. V případě, že stav kreditu Partnera v Affiliate je menší nebo roven nule, může Provozovatel pozastavit propagaci Nabídek Partnera v rámci Affiliate až do doby, kdy dojde k navýšení kreditu na úroveň minimálně dobíjené částky na základě odst. 4.4. těchto Podmínek.
  • 4.6. Provozovatel bude vést přehled Odměn, na které mu v jednotlivých kalendářních měsících vznikl nárok v souladu s tímto čl. 4. těchto Podmínek, a tento přehled bude dostupný Partnerovi v Affiliate. Tím není nijak dotčen způsob platby Odměny popsaný v čl. 4. těchto Podmínek. Partner je oprávněn uplatnit běžné námitky proti přehledu odměn nejpozději do pěti dnů od jejich zveřejnění v Affiliate Provozovatelem. Partner je oprávněn až do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který je přehled vystavován, uplatnit námitky proti odměnám (provizím) za nákupy, které byly u Partnera stornovány nebo nezaplaceny. Partner je k výzvě Provozovatele povinen prokázat, že došlo ke stornu nebo nezaplacení příslušného nákupu realizovaného prostřednictvím Affiliate dle předcházející věty. Maximální výše storen, která bude akceptována Provozovatelem, je stanovena na 15% z celkového obratu za daný kalendářní měsíc. Po uplynutí těchto lhůt se považuje přehled odměn za odsouhlasený oběma stranami a není možné vůči němu uplatňovat jakékoli reklamace či námitky.
  • 4.7. Provozovatel se zavazuje vést veškeré záznamy a dokumentaci tak, aby přehled odměn byl srozumitelný, prokazatelný a přezkoumatelný.
  • 4.8. Všechny části Odměny v rámci Affiliate jsou uvedeny bez DPH určené zákonem.
 5. PŘIZNÁVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ PRODEJŮ A PROKLIKŮ
  • 5.1. Provozovatel zaznamenává každý proklik v Affiliate a/nebo v jiných marketingových kanálech mířící na Internetovou stránku a vypočítává odměnu, na kterou mu tímto vzniknul nárok.
  • 5.2. Provozovatel bude vyvíjet úsilí, aby nebylo možné triviálním způsobem zmanipulovat odměny získané za prokliky specifikované v odst. 4.2 těchto Podmínek.
  • 5.3. V případě, že dojde u Partnera k prodeji na Internetové stránce, je Partner povinen okamžitě bez prodlení informovat Affiliate o provedené transakci automatickým zavoláním speciální internetové adresy, kterou upřesní Provozovatel. Na základě nastavení propagace Nabídek Partnera a při splnění pravidel uvedených v odst. 4.2 těchto Podmínek dojde k automatickému započtení provize z prodeje Nabídky ve prospěch Provozovatele.
  • 5.4. Provozovatel má právo průběžně kontrolovat funkčnost automatického ohlašování transakcí specifikovanou v odstavci 3 tohoto článku prováděním fiktivních transakcí a kontrolou, zda se transakce projevila v systému. Každou takovou transakci musí Provozovatel ohlásit Partnerovi nejpozději do 30 minut od odeslání objednávky a stornovat připsanou odměnu v Affiliate.
  • 5.5. Partner bere na vědomí, že Affiliate je plně automatizovaný systém, který pracuje s analytickými daty, na základě kterých rozhoduje o propagaci jednotlivých Nabídek. Proto Partner nejpozději do 14 dní uzavření Smlouvy implementuje analytické napojení Internetové stránky na Affiliate dle možností níže. V případě nesplnění této podmínky bude propagace Nabídek v Affiliate ukončena. Možnosti automatického vyhodnocení propagace v rámci Affiliate jsou následující:
   • konverzní kód Affiliate, který se instaluje stránku potvrzující nakupujícímu uzavření objednávky,
   • automatické napojení přes API na Partnerův účet nástroje Google Analytics.
  • 5.6 Partner bere na vědomí, že pomocí konverzního kódu Provozovatele umístěného na webu Partnera, v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, nedochází k ukládání dat 3. stran pro marketingové účely, ale pouze k získávání anonymizovaných údajů, jež jsou nezbytné pro vzájemné vyúčtování mezi Provozovatelem a Partnerem. K ukládání těchto technických údajů není ve smyslu ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, třeba souhlasu uživatele, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.
 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  • 6.1. Partner i Provozovatel je oprávněn právní vztah dle těchto Podmínek písmeně (stačí e-mailovou zprávou) kdykoli ukončit a to okamžitě i bez udání důvodů nebo s uvedením lhůty jeho ukončení.
  • 6.2. Kontaktní údaje Provozovatele, popřípadě interaktivní formulář pro zadávání dotazů, jsou umístěny na adrese https://skrz.cz/kontakt.
  • 6.3. Partner se zavazuje pro komunikaci s Provozovatelem využívat a akceptovat korespondenci adresovanou ze strany Provozovatele na adresu Partnera uvedenou na adrese https://muj.skrz.cz.
  • 6.4. Pro právní jednání (právní úkony) a vzájemnou komunikaci mezi smluvním stranami je dostačující forma e-mailového sdělení. Písemný úkon je považován za doručený 3. pracovní den po jeho odeslání ať již doporučenou poštou na adresu sídla smluvní strany zapsanou v obchodním rejstříku a/nebo na e-mailovou adresu druhé smluvní strany, který si za tím účelem smluvní strany poskytnou.
  • 6.5. Partner tímto smluvním ujednáním poskytuje Provozovateli nevýhradní a převoditelnou licenci (podlicenci) k užití díla ve smyslu ust. § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v případě, že takovéto dílo, je součástí XML Feedu a za podmínek tímto ujednáním stanovených. Licence je poskytována v časově, místně i množstevně neomezeném rozsahu ke všem způsobům užití díla dle ustanovení § 12 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetové sítě. Provozovatel je oprávněn udělovat podlicence třetím osobám. Partner tímto poskytuje Provozovateli písemný souhlas k případnému postoupení licence provozovatelům dalších informačních kanálů a médií. Partner tímto prohlašuje, že má veškerá práva k XML Feedu a všem jeho součástem, zejména, že je oprávněn k jeho užití a k poskytnutí licence, případně podlicence a že jsou vypořádána veškerá případná práva třetích osob.
 7. DŮVĚRNOST INFORMACÍ
  • 7.1. Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani nesmí užít či umožnit užít k jakémukoli účelu jakékoli informace, které získá dle Smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, které se považují za důvěrné, s výjimkou případů, kdy tak učiní (i) s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu, (iii) vůči právním či jiným odborným poradcům, kteří budou vázání povinností mlčenlivosti nebo (iv) pokud to Smlouva výslovně umožňuje. Pro účely tohoto článku se za důvěrné informace nepokládají žádné informace, jež:
   • 7.1.1. jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití);
   • 7.1.2. poskytne některé ze smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a má zákonné právo takové informace zpřístupňovat nebo používat; nebo
  • 7.2. jsou takové povahy, že jejich zpřístupnění – bez ohledu na to, komu jsou zpřístupněny – nemůže smluvním stranám způsobit žádné ztráty (včetně ztráty goodwillu), škody, výdaje nebo jakoukoliv jinou újmu.
  • 7.3. Povinnosti dle tohoto článku Podmínek trvají i po skončení platnosti Smlouvy, a to bez časového omezení.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 8.1. Účinnost Podmínek. Tyto Podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2018, a nahrazují veškeré předcházející podmínky Affiliate. S každým nahráním XML feedu do Affiliate Partner již bez dalšího souhlasí s těmito Podmínkami a/nebo jejich pozdějšími změnami.
  • 8.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • 8.3. Bude-li některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem neovlivní platnost ostatních ustanovení Smlouvy s tím, že celá Smlouva bude vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti smluvních stran či jednotlivých účastníků vyplývající ze Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného hospodářského výsledku (v největším možném rozsahu umožněném právními předpisy) jako ustanovení neplatné nebo nevymahatelné.

V Praze dne 29.11.2018.